مقاله


کد مقاله : 139806155003891

عنوان مقاله : تحلیل اثر آزادسازی تجاری و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی محاسبه‌پذیر

نشریه شماره : 19 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 47

فایل های مقاله : 1.03 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی یزدانی ma_yazdani@sbu.ac.ir استادیار دکترا
2 مرضیه بهاءلو هوره m.bahaloo154@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

با توجه به بحث لغو تحریم¬های بین¬المللی از جمله تحریم¬های تجاری، انتظار می¬رود که اقتصاد ایران با حجم زیادی از سرمایه‌های خارجی رو‌برو شود. علاوه¬براین با در نظر گرفتن این که ایران در راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، بررسی اثرات ناشی از جریان ورودی سرمایه¬های خارجی و کاهش تعرفه¬ها به عنوان ابزاری در جهت آزادسازی تجاری بر اقتصاد ایران ضرروی به نظر می¬رسد. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی اثرات کاهش تعرفه و ورود سرمایه خارجی بر اقتصاد ایران می¬پردازد. نتایج حاصل شده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه ¬پذیر و با استفاده از ماتریس داده¬های خرد سال 1390، نشان می¬دهد که با ورود سرمایه خارجی، تولید ناخالص داخلی، مصرف، تشکیل سرمایه، صادرات و واردات افزایش، و همچنین مخارج دولت و شاخص قیمت مصرف¬کننده کاهش می¬یابند. همچنین با کاهش تعرفه نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف، مخارج دولت، صادرات و واردات افزایش، اما تشکیل سرمایه کاهش می¬یابد.