مقاله


کد مقاله : 139806145003887

عنوان مقاله : بررسی نفرین منابع با تأکید بر ناکارایی نهادی؛ (مورد مطالعاتی ایران)

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 138

فایل های مقاله : 644 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح اله شهنازی a.raanaei@yahoo.com استادیار دکترا
2 علیرضا رعنائی a.raanaei@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بر اساس تئوري نفرين منابع در كشورهاي داراي منابع طبیعی نه تنها درآمدهاي حاصل از فروش این منابع سبب رشد اقتصادي بيشتر نشده، بلكه اثرات منفی برای اقتصاد داشته است. در خصوص نفرین منابع تئوری¬های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تئوری¬ها مبتنی بر رویکرد نهادی بوده که بر این اساس علت وقوع نفرین منابع در کیفیت نهادی کشورها جستجو می¬شود. در پژوهش حاضر در یک چارچوب مبتنی بر تحلیل نهادی به نقش کیفیت نهادی در ظهور این پدیده در ایران پرداخته شده است. از آن جایی که اکثر پژوهش¬های کمّی موجود در ادبیات تحقیق در انتخاب شاخص و معیاری برای تشخیص ظهور پدیده¬ی نفرین منابع و تداوم آن موفق نبوده¬اند، در پژوهش حاضر برای رفع این نقیصه و همچنین به جهت رهایی از محدودیت¬هایی که در مدل¬های رگرسیونی معمول وجود دارد، از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی(SFA) استفاده شده است. نتایج نشان می¬دهد که ناکارایی نهادی در ایران، هنگامی که در ارتباط با وفور منابع نفتی و گازی قرار می¬گیرد موجب تشدید نفرین منابع می¬شود.