مقاله


کد مقاله : 139806135003881

عنوان مقاله : بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی در ایران

نشریه شماره : 20 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 95

فایل های مقاله : 764 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اشکان بذرافکن ashkanbazrafkan20@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 نسیم قباشی nasimghobashi@yahoo.com - دکترا
3 ابراهیم گشتاسبی پور ebrahimgashtasebipoor.1374@gmail.com دانشجو کارشناسی

چکیده مقاله

توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای اندازه‌گیری توسعه کشورها در دهه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، همچنین ارتقا و بهبود کیفیت توسعه انسانی نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی یک کشور خواهد داشت. یکی از راهکارهای افزایش توسعه انسانی، بهبود و گسترش خدمات آموزشی و سلامت است. در این مطالعه بر اساس رابطه علیت تودا-یاماماتو به بررسی ارتباط میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی و برای بدست آوردن ضرایب بلندمدت از روش جوهانسن-جوسیلیوس برای بازه زمانی 1381 الی 1395 به صورت فصلی پرداخته می‌شود. نتایج روش علیت تودا-یاماماتو نشان داد که یک رابطه علیت دو طرفه میان مخارج آموزشی و سلامت با شاخص توسعه انسانی وجود دارد و همچنین نتایج روش جوهانسن-جوسیلیوس نشان داد که اثر متغیرهای مخارج آموزشی و سلامت بر شاخص توسعه انسانی مثبت است.