مقاله


کد مقاله : 139806135003879

عنوان مقاله : تحلیل اثرات حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر بهره¬وری کل عوامل تولید در ایران (با استفاده از معادلات هم¬زمان) *

نشریه شماره : 19 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 45

فایل های مقاله : 749 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فاطمه السادات صفوی f.safavi92@chmail.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 کریم آذربایجانی آذربایجانی K_azarbaijani@ase.ui.ac.ir استاد دکترا
3 خدیجه نصرالهی khadijh@ase.ui.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه در اقتصاد همه کشورها (چه پیشرفته و چه در حال توسعه)، بهره¬وری به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده زیرا، موجب رشد اقتصادی و کنترل تورم می¬شود و امکان دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی را میسر می¬سازد. بهره¬وری و رشد آن با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل گردیده و در رسیدن به رشد اقتصادی مستمر نقش مهمی را ایفا می کند و زمانی که بهره وری افزایش می یابد تولید ناخالص داخلی سریع تر از عوامل تولید افزایش خواهد یافت و متوسط تولید نیز به ازای هر واحد عوامل تولید افزایش می یابد. در تئوری های اقتصادی بر اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادسازی تجاری، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی و حفاظت از حقوق مالکیت به افزایش بهره¬وری می¬انجامد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر حقوق مالکیت، آزادسازی تجاری و سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر بهره¬وری کل عوامل تولید و همچنین بررسی رابطه¬¬ی آزادسازی تجاری بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در ایران برای سالهای (1371-1394) است. برای تخمین معادلات از رهیافت سیستم معادلات همزمان و شیوه¬ی 3sls استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری دارای اثر مثبت و معنی داری بر بهره¬وری کل عوامل تولید هستند در مقابل اثر حقوق مالکیت بر بهره¬وری کل عوامل تولید رد شد. همچنین اثر آزادسازی تجاری بر سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی نیز تأیید نشد.