مقاله


کد مقاله : 139806135003877

عنوان مقاله : رجحان‌های اجتماعی ابزار خنثی‌سازی تحریم‌ها: تحلیل میدانی و آزمایشگاهی

نشریه شماره : 18 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 48

فایل های مقاله : 1.09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی پناهی m.shariatjavid@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 روح اله شهنازی rshahnazi@shirazu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

تحریم به عنوان ابزار جنگ اقتصادی از مسیر ایجاد نارضایتی مردم از حکومت می¬تواند موثر باشد. نحوه این اثرگذاری تا حد زیادی مرتبط با رجحان¬های اجتماعی مردم در قبال حکومت است. هدف این مقاله بررسی چگونگی تأثیر رجحان‌های اجتماعی با تاکید بر رجحان‌های مذهبی بر خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها می‌باشد. در این تحقیق روش¬های مورد استفاده تحلیل میدانی و اقتصاد آزمایشگاهی است. به عبارتی برای آزمون فرضیه تحقیق، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی در کنار سنجش دین‌داری بازیکنان با استفاده از پرسش‌نامه انجام شده است. تحلیل پرسش‌نامه بیانگر این موضوع بود که، ارتباط معناداری بین دین‌داری و کمک به حکومت مذهبی در شرایط تحریمی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آزمایش نشان داد که افراد دارای ترجیحات مذهبی در شرایط تحریمی مشارکت بیشتری برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها دارند. لذا حکومت مذهبی با تقویت این گروه در جامعه می‌تواند با پشتوانه قوی¬تر به مقابله با تحریم‌ها برود. از طرفی مدیریت مناسب افکار عمومی و ترجیحات مردم می‌تواند از فشار ناشی از تحریم اقتصادی بکاهد.