مقاله


کد مقاله : 139806125003870

عنوان مقاله : عوامل تعیین کننده حساب جاری در ایران: یک رهیافت ساختاری

نشریه شماره : 18 فصل پاییز 1395

مشاهده شده : 51

فایل های مقاله : 1.01 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا محسنی Re_Mohseni@sbu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

حسابجاري يكي از مهمترين شاخص‌هاي عملكرد در هر اقتصاد و نقش‌هاي متعددي را در تحليل‌هاي سياستگذار توسعه اقتصادي ايفا مي‌نمايد. لذا در مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین¬کننده حسابجاری در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری مبتنی بر داد¬ه¬های فصلی 1395-1360پرداخته شده است. این مطالعه از لحاظ نظري بسيار نزديك به مطالعات بيزر و همكاران(2004)، دنيل(1993) و برگين و شفرين(2000) در الگوسازي است اما در اینجا به ویژگی خاص اقتصاد ایران از نظر نرخ ارز و وابستگی به نفت مورد تاکید قرار گرفته است. همچنين به منظور شناسایی شوک¬های ساختاری از روش بلندمدت گالی(1992) و بلانچارد-کاه(1989) استفاده شده است. از طرف دیگر با استفاده از ابزار تجزیه واریانس خطای پیش بینی(FEVDs) و توابع عکس¬العمل¬آنی(IRFs) اثرات متقابل پویا از شوک¬های ایجاد شده در الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می¬دهد شوك‌هاي توليد خالص دائمي و موقتي از نسبت بالايي در نوسانات تراز¬حسابجاری برخوردارند. همچنین نااطمینانی نرخ ارز و اثر قیمت نفت و درآمدهای نفتی بر حسابجاری حاکی از اهمیت بالای هریک از متغیرهای مذکور بعد از شوک¬های تولیدخالص در کنترل حسابجاری می¬باشد.