مقاله


کد مقاله : 139806055003825

عنوان مقاله : برآورد عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهاي ايراني

نشریه شماره : 16 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 91

فایل های مقاله : 837 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 یوسف محنت‌فر mehnatfar.y@gmail.com استادیار دکترا
2 یونس گلی younes.goli67@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

یکی از اساسی‌ترین آموزه‌های دین اسلام، پرداخت مخارج مذهبی است. تفاوت تمایل به پرداخت مخارج مذهبی ناشی از تفاوت در ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی خانوارها از قبیل درآمد و تفاوت در اعتقادات و باورهای دینی است. بر این اساس، مقاله حاضر با استفاده از داده‌های هزینه- درآمد خانوارها برای دوره زمانی 1388 تا 1395، به بررسی علل شکاف مخارج مذهبی با کاربرد مدل‌های تجزیه اکساکا- بلیندر و ماچادو- متا می‌پردازد. نتایج برآوردها نشان می‌دهد بالغ‌بر 89 درصد از شکاف مخارج مذهبی بین خانوارها، به دلیل تفاوت در اعتقادات است. همچنین در چندک‌های پایین مخارج مذهبی، بالغ‌بر 90 درصد از تفاوت مخارج مذهبی به دلیل تفاوت در اعتقادات و در چندک‌های بالا، سهم تفاوت در ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی در حدود 20 درصد است. شواهد برای شکاف مخارج مذهبی خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد خانوارهای روستایی به دلیل اعتقادات و باورهای قوی، مخارج مذهبی بیشتری صرف می‌کنند. به بيان ديگر، اعتقادات و باورهای دینی نقش مهم‌تر و بیشتری نسبت به ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی در تعیین مخارج مذهبی دارد