مقاله


کد مقاله : 139806055003824

عنوان مقاله : الگوی مطلوب نرخ ارز، بخش تجارت خارجی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران

نشریه شماره : 16 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 96

فایل های مقاله : 1.12 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وحید شقاقی شهری V.shaghaghi@khu.ac.ir استادیار دکترا
2 آمنه‌ السادات کوچکی .koochaki@gmail.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اتخاذ سياست‌های مناسب برای کاهش کسری تجاري ازجمله اهداف و برنامه‏هاي اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران محسوب می‌شود. با اين‌حال، ارتباط بخش تجارت خارجي با سیاست‌های ارزی بر پيچيدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسايی اين ارتباط، تأثیر و تأثر ميان آن‌ها، نحوه اتخاذ و تدوين سیاست‌های کلان اقتصادی را برای نيل به تعادل در بخش خارجی شفاف‏تر می‌كند. مقاله حاضر نيز باهدف شناخت روابط متقابل بين کسری بخش تجارت خارجی با الگوهای مختلف نرخ ارز در اقتصاد ايران درصدد است سازوكار اثرگذاری نظام ارزی بر کسری بخش تجارت خارجي را در بلندمدت و کوتاه‏مدت با بهره‏گيری از الگوی تصحيح خطای برداری ساختاری ((Structural VECM طی سال‌های 93-1360 مورد بررسی قرار دهد. مقایسه نتايج، بيانگر يك ارتباط بلندمدت مستقیم و معنی‌دار بين نرخ ارز واقعی با تراز تجاري اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین نرخ ارز واقعی در مقایسه با نرخ‌های ارز رسمی و بازار آزاد بیشترین اثرگذاری را بر بهبود (کسری) تراز تجاری اقتصاد ایران داشته است؛ به‌طوري‌كه نرخ ارز واقعی در بلندمدت با ضريب 33/1 تراز تجاري را بهبود بخشیده و موجب مقاوم‌سازی اقتصاد ایران می‌شود