مقاله


کد مقاله : 139806055003823

عنوان مقاله : بررسي رابطه فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران

نشریه شماره : 16 فصل بهار 1395

مشاهده شده : 82

فایل های مقاله : 907 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد صلاح‌منش A.salahmanesh@gmail.com استادیار دکترا
2 حسين اكبري‌فرد akbari45@gmail.com استادیار دکترا
3 رضا علائی rezaal66@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

در مقاله‏ حاضر به بررسی فرضیه‏ نوع رابطه‏ فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از داده‏های سری زمانی دوره ‏1394-1358 به بررسی رابطه‏ بین فعالیت بازار بیمه و بخش بانکی ازیک‌طرف و رابطه‏ هم‌زمان بازار بیمه، بخش بانکی و رشد اقتصادی از طرف دیگر پرداخته شده است. بدین منظور از شاخص‏های تراکم (ID)، نفوذ (IP) و شاخص ترکیبی (IMA) که توسط رویکرد تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) ایجاد شده است به‌عنوان جایگزین فعالیت بازار بیمه و شاخص اعتبارات اعطاشده به بخش خصوصی توسط بخش بانکی (BMA) به‌عنوان جایگزین فعالیت بخش بانکی و از رشد GDP سرانه به‌عنوان جایگزین رشد اقتصادی استفاده شده است. رویکرد تودایاماموتو و مدل VECM نیز به‌منظور بررسی رابطه‏ بین متغیرها به کار گرفته شده است. نتایج بررسی علیت، بیان‏کننده‏ این است که باوجود متفاوت‌شدن نتایج بر اساس نوع شاخص جایگزین فعالیت بازار بیمه، ولی جهت علیت از فعالیت بازار بیمه به سمت بخش بانکی است. همچنین وجود رابطه‏ بلندمدت بین فعالیت بازار بیمه، بخش بانکی و فعالیت بخش بانکی با رشد اقتصادی تائید شده است