مقاله


کد مقاله : 139806035003813

عنوان مقاله : تأثیر آستانه¬ای سطح توسعه در اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد منطقه¬ای اقتصاد در ایران

نشریه شماره : 28 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 20

فایل های مقاله : 873 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا دهقان شبانی zdehghan@shirazu.ac.ir استاد دکترا
2 ندا جمشیدی n.jamshidi23@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 محمد زهتاب m.zehtab93@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

رشد اقتصادی متعارف¬ترین هدف برای هر اقتصاد است که یکی از عوامل مؤثر بر آن، سرمایه است. امروزه سرمایه انسانی در کنار سرمایه فیزیکی به¬عنوان یکی از اصلی¬ترین نهاده¬های تولید، ایفای نقش می¬کند. از این¬رو، یکی از مهم¬ترین عوامل تعیین¬کننده¬ی رشد اقتصادی می¬باشد که بررسی تأثیر آن بر رشد منطقه-ای اقتصاد در مناطق مختلف می¬تواند به توسعه¬یافتگی آن مناطق و مناطق همجوار آنها کمک نماید. عده¬ای بر این باورند که اثر مثبت قابل توجه سرمایه انسانی تنها پس از آن¬که اقتصاد از سطح آستانه¬ای از توسعه عبور می¬کند، می-تواند تحقق یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر آستانه¬ای سطح توسعه بر اثرگذاری سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استان¬های ایران می¬باشد. برای این منظور، از روش آستانه¬ای داده¬های تابلویی برای 28 استان ایران طی دوره زمانی 1380-1394 استفاده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد که دو مقدار آستانه برای سطح توسعه وجود دارد که مقدار آستانه اول سطح توسعه 8134/3 و مقدار آستانه دوم 460/5 است و چنانچه سطح توسعه کمتر از 8134/3 باشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار نخواهد بود. اما اگر سطح توسعه بین 8134/3 و 46/5 باشد با افزایش 1 درصد سرمایه انسانی رشد اقتصادی 080/0 درصد رشد خواهد داشت و چنانچه سطح توسعه بالاتر از 46/5 باشد با افزایش 1 درصدی سرمایه انسانی رشد اقتصادی 175/0 درصد رشد خواهد داشت.