مقاله


کد مقاله : 139805205003662

عنوان مقاله : رويكرد كيفي كنترل استراتژيك در تركب و نضج فرايند كوچك‌سازي در سازمان‌هاي دولتي (با تأكيد بر شموليت روش‌شناختي در اقتصاد دانش‌بنيان)

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 80

فایل های مقاله : 7.52 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدشتا بدرا shetabadra14@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

استراتژی کوچک¬سازی یکی از راهبردهای اصلاح ساختار- به¬ویژه در بخش دولتی- است که با توجه به نقش مورد توجهی که دارد- به¬ویژه از حیث اقتصاد دانش¬بنیان- بررسی تبعات آن به¬منظور تحقق چشم¬انداز تعریف شده و مشخص ذیل اهداف ساختاری پژوهش، ضروری است؛ یکی از مهم¬ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک¬سازی به¬منظور اجرای موفق آن در سازمان-های دولتی، کیفیت¬گرایی کنترل استراتژیک اولاً در ترکب- استوار شدن- و ثانیاً در نضج- بلوغ- آن است. بر این اساس، استراتژی کوچک¬سازی مستلزم رویکردی فرایندی است؛ بنابراین مستلزم نگاهی تدریجی با اجرای مرحله¬ای است؛ لذا کنترل استراتژیک می¬تواند این نقش را در فرایند کوچک¬سازی ایفا نماید؛ هم¬چنین شکل¬گیری و تحقق این مجموعه در مباحث روش¬شناسی، حاکی از سادگی و در عین حال شمولیت مقوله در مسیر رسیدن به اقتصاد دانش¬بنیان است که همگی در مسیر تحقق اهداف پژوهش هستند. در این پژوهش که با رویکردی ترکیبی- ذیل روش¬های کیفی زمینه-محور و تحلیل¬مند در فلسفه علم- به تبیین رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و استوار شدن و سپس نضج و بلوغ فرایند کوچک¬سازی سازمان-های دولتی از دیدگاه محققان پرداخته شده، رابطه مثبت و هم¬افزایی پدیدار شد که نشان می¬دهد تمرکز بر فرایند کوچک¬سازی با در نظر گرفتن کنترل استراتژیک- با توجه به اثرات آن- می¬تواند منجر به تغییر قواعد بازی تعریف شده برای سازمان¬های دولتی شود که این مسئله در مسیر گذار به اقتصاد دانش¬بنیان می¬تواند نقشی تعیین کننده در رقم زدن معادلات به نفع رویکرد مدعی آن شود