مقاله


کد مقاله : 139805205003660

عنوان مقاله : بررسي اثر تكنولوژي و ساختار تقاضاي نهايي بر انتشار دی‌اکسیدكربن

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 65

فایل های مقاله : 7.52 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سمیه اعظمی sazami_econ@yahoo.com استادیار دکترا
2 کیومرث سهیلی qsoheily@yahoo.com دانشیار دکترا
3 پریسا جیحونی پور pjeyhon@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دي‌اكسيدكربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدي و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده‌اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم‌های احتراق در نیروگاه‌ها، پیشرفت تکنولوژی‌های پاک و ارزان، سیاست‌های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه‌سازی جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی پیشنهاد می‌شود