مقاله


کد مقاله : 139805205003658

عنوان مقاله : تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفيت و تلاش مالياتي با تأکید بر شاخص‌هاي اقتصادي در كشورهاي منتخب: رهيافت رگرسيون داده‌هاي تابلويي آستانه‌اي

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 83

فایل های مقاله : 5.51 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد زمان محمدی شیرکلایی mz_msh54@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 احمد جعفری صمیمی jafarisa@umz.ac.ir استاد دکترا
3 سعید کریمی پتانلار s.karimi@umz.ac.ir دانشیار دکترا
4 امیر منصور طهرانچیان m.tehranchian@umz.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در جهـان امـروز، بـا وجـود وابستگی‌های متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح ملي، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهاني دچار چـالش جدي است و برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، به‌ویژه در كشورهاي درحال‌توسعه، به ميزان تعامل اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني بستگي داشته و متأثر از فرايند پديده جهانی‌شدن اقتصاد است. هدف اين مقاله بررسي تأثیر جهانی‌شدن بر ظرفيت و تلاش مالياتي با تأکید بر شاخص‎هاي اقتصادي در كشورهاي منتخب درحال‌توسعه است. براي اين منظور از داده‎هاي دوره زماني 2014 -1998مبتني‌بر روش رگرسيون داده‌هاي تابلويي آستانه‌اي استفاده شد. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده مقدار حد آستانه‌ای معادل 3.87 درصد است. نتايج نشان داد چنانچه در هر كشور درحال‌توسعه رشد شاخص جهانی‌شدن بيشتر از 3.87 درصد باشد تأثیر متغيرهاي ارزش افزوده بخش صنعت، رشد جمعيت، نرخ باسوادي و درآمد سرانه بر ظرفيت و تلاش مالياتي مثبت است، اما تأثیر متغيرهاي ارزش‌افزوده بخش كشاورزي، تورم و ضريب جيني بر ظرفيت و تلاش مالياتي منفي است. اين در حالي است كه ميزان اثرگذاري اين متغيرها چنانچه نرخ رشد شاخص جهانی‌شدن كمتر از 3.87 درصد باشد، كمتر است. درنهایت با توجه به پایین‌تر از حد آستانه‌اي بودن شاخص جهانی‌شدن در ايران، توصيه اين مقاله برنامه‌ریزی در جهت گسترش جهانی‌شدن و تسريع در حركت به سمت يك اقتصاد بازتر است