مقاله


کد مقاله : 139805205003656

عنوان مقاله : بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران مقایسه روش‌های جاری با روش‌های پارامتریک و غیرپارامتریک

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 85

فایل های مقاله : 3.83 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی حسنشاهی hasanshahi@iaua.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

توزيع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشري است. پژوهش‌هاي زيادي نيز براي يافتن راه‌حل مقابله با آن صورت گرفته است، اما در اين پژوهش‌ها، كمتر به تأثير ماليات‌هاي اسلامي بر توزيع درآمد توجه شده است. لذا در اين پژوهش با محاسبه ضريب جيني مربوط به جامعه با استفاده از كلان داده‌هاي اقتصادي مربوط به دوره 95-1379 و تخمين ضريب جيني مربوط به نمونه با استفاده از ريزداده‌هاي درآمد خانوارها و روش‌هاي پارامتريك و ناپارامتريك، اثر زكات (بالقوه) بر بهبود توزيع درآمد بررسي ‌شده است. در اين راستا، بعد از محاسبه ميزان زكات (بالقوه) در ايران، به توزيع فرضي آن بين دهك اول درآمدي در ايران پرداخته و درنهايت تأثير آن بر توزيع درآمد بررسي ‌شده است. نتايج كاربرد روش‌هاي پارامتريك و ناپارامتريك با ريزداده‌هاي درآمد خانوارها گوياي كاهش ۱/2 درصدي ضريب جيني به علت زكات است. نتايج برآورد ضريب جيني با روش رگرسيون نيز حاكي از كاهش 3 درصدي در ضريب مذكور به علت توزيع زكات در اقتصاد است. پس زكات ضريب جيني را كاهش داده و باعث حركت جامعه به سمت وضعيت پرتو (طبق منحني قرارداد) خواهد شد و به اين طريق رفاه اجتماعي (مطلوبيت جامعه) افزايش خواهد يافت