مقاله


کد مقاله : 139805205003650

عنوان مقاله : بررسي سناريو‌هاي راهبردي سياست‌هاي پولي و مالي در ايران

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 89

فایل های مقاله : 4.95 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پری جعفری لیلاب jafarielilab12@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 جعفر حقیقت jhaghighat79@gmail.com استاد دکترا
3 حسین اصغرپور asgharpurh@gmail.com دانشیار دکترا
4 بهزاد سلمانی behsalmani@gmail.com استاد دکترا

چکیده مقاله

هدف اين مقاله، شناسايي چارچوب سياست‌گذاري مناسب جهت تحقق اهداف سياست‌هاي پولي و مالي براي ايجاد ثبات در اقتصاد ايران است. رفتار سياست‌گذاران پولي و مالي با استفاده از روش بهينه‌سازي پويا و الگوي رهبر- پيرو نظريه بازي‌ها و تعريف توابع هدف و قيود پيش روي سياست‌گذاران با دو رويكرد اساسي سياست‌گذاري مصلحتي و تعهد دو سياست‌گذار، استخراج شد. بر مبناي يافته‌هاي تحقيق، سياست‌گذاري مبتني بر قاعده و رهبري سياست‌گذار پولي منجر به افزايش ثبات اقتصادي مي‌شود. اهميت تثبيت توليد و تورم براي سياست‌گذاران متعهد در مقايسه با سياست‌گذاران مصلحت‌اندیش بيشتر است. درحالی‌که براي يك سياست‌گذار متعهد تثبيت تورم از تثبيت توليد مهم‌تر است، براي يك سياست‌گذار مصلحت‌اندیش، تثبيت توليد بر تبيت تورم مقدم است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد تثبيت بدهي عمومي براي بانك مركزي متعهد نسبت به بانك مركزي مصلحت‌اندیش اهميت بيشتري دارد. سياست مالي در رويكرد سياست‌گذاري صلاحديدي، رفتار موافق ادوار تجاري دارد