مقاله


کد مقاله : 139711141426315004960

عنوان مقاله : استخراج رژیم های تورمی فصلی در اقتصاد ایران و نحوه تأثیر مخارج دولت بر تورم در عبور از رژیم های تورمی

نشریه شماره : 15 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 158

فایل های مقاله : 5.92 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد عزتی شورگلی AHMETEZZATI@GMAIL.COM مربی دانشجوی دکترا
2 مهدی علی نژاد alinejadmehdi@ymail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 پریسا صحرایی parisahrayi69@gmail.com دانشجو کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مخارج دولت به‌عنوان يك ابزار قدرتمند سياست مالي در اختيار دولت است كه دولت‎ها با اتكا به آن به دنبال افزايش رشد اقتصادي هستند، اما بسياري از اقتصاددانان و پژوهشگران معتقد هستند كه سياست مالي در وضعيت‎ها مختلف اقتصادي اثرات متفاوتي در اقتصاد ايجاد خواهند كرد كه از مهم‎ترين اين عوامل مي‎توان به وضعيت تورمي و ادوار تجاري اشاره كرد. اين مطالعه در همين راستا و با استفاده از داده‎هاي فصلي ايران طي دوره زماني 96-1369، با استفاده از روش چرخشي ماركوف به بررسي رابطه غيرخطي تورم و مخارج دولت پرداخته است، به‌نحوي‌كه ابتدا بر پايه مدل چرخشي ماركوف، محيط تورمي فصلي (رژيم‎هاي تورمي) در اقتصاد ايران استخراج شد و نتايج نشان داد كه تورم فصلي در اقتصاد ايران داراي سه رژيم مختلف است. اين در حالي است كه رژيم صفر، رژيمي است كه تورم داراي ميانگين پايين، رژيم اول رژيمي است كه تورم داراي ميانگين متوسط و درنهايت رژيم دوم رژيمي است كه تورم بيشترين مقدار را در اقتصاد ايران دارد. سپس با تصريح مدل‎ مورد استفاده و وابسته‌ كردن مخارج جاري و عمراني دولت به سه رژيم‎ تورمي، نتايج نشان داد كه تأثير مخارج جاري و عمراني دولت در رژيم صفر و يك بر تورم منفي و معني‎دار است، اما تأثير اين متغير‎ها در رژيم دوم، مثبت و معني‎دار است