مقاله


کد مقاله : 139703231337265004086

عنوان مقاله : برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ محلات دارای فقر شهری با استفاده از تکنیک «تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط» (AIDA) مورد مطالعه: محلات منطقۀ 7 شهر تهران

نشریه شماره : 14 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 197

فایل های مقاله : 5.22 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طاهر پریزادی Tparizadi@yahoo.com - دکترا
2 احمد زنگانه zanganeh45@yahoo.com - دکترا
3 سپیده صالحی S_salehi_t@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

گسترش شهرها با ساختار فضايي نامنسجم و از هم‌گسیخته، موجب تمركز نامعقول امكانات و خدمات در بخش‌های مختلف شهر و توسعۀ اقتصادي-اجتماعي نابرابر در آن‌ها شده است. گستره‌هاي فقر، بخش جداناپذیري از جوامع شهري روزگار معاصر ما را تشکیل داده‌اند که به دلیل تبعات سوء آن، جلوگيري از گسترش اين پديده، شناخت دقيق پهنه‌هاي ناتوان شهرها و مناطق، مورد توجه جوامع جهانی و محلی قرار گرفته است. منطقۀ هفت شهر تهران از جمله مناطقی است که فضای محلات آن نمود عدم تعادل کالبدی- فضایی و وجود گستره‌های فضایی فقر در آن است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی محلات دارای فقر شهری به لحاظ ابعاد مختلف فقر شهری (کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی) و ارائۀ برنامۀ راهبردی به‌منظور توسعۀ محلات هدف در منطقۀ هفت شهر تهران است. با توجه به ماهیت مسئله، روش انجام دادن این پژوهش، تحلیلی-کاربردی است که به منظور دستیابی به این هدف، داده‌های کمی به‌دست‌آمده از منابع مختلف، تبدیل به شاخص شده است و از 50 شاخص در قالب 5 بعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی به ترتیب اولویت، استفاده شد. به دلیل تفاوت در نوع داده‌ها و هدف تحقیق، به منظور شناسایی محلات دارای فقر شهری، از بلوک آماري سال1390 و نقشۀ کاربري اراضی منطقۀ 7 در محیط نرم‌افزار ArcGIS ، SPSS و EXCEL، وزن‌دهی شاخص‌ها بر اساس نظر اساتید و در راستای سطح‌بندی (رتبه‌بندی) گستره‌های شناسایی‌شده از مدل Topsis استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که محلات خواجه نظام غربی و خواجه نظام شرقی به‌منزلۀ محلات مسئله‌دار (دارای فقر شهری) انتخاب و با توجه به شرایط دو محله به ارائۀ راهبرد و سیاست‌هاي توسعه‌اي با استفاده از تکنیک تحلیل عرصه‌هاي تصمیم‌گیري مرتبط )آیدا(، به تولید پروژه‌هاي راهبردي در محلات هدف پرداخته شده است و از دیگر نتایج، این است که بعد اجتماعی و بعد فرهنگی محلات هدف نسبت به سایر ابعاد در شرایط نامساعدتري قرار دارند.