مقاله


کد مقاله : 13950401953385002045

عنوان مقاله : بــررسی تأثیـر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاتری بخش مسکن در ایـران

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 468

فایل های مقاله : 356 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

تحولات بخش مسكن در تشديد نوسانات رونق و ركود فعاليت‌هاي اقتصادي نقشی اساسي دارند. در بسياري از مطالعات نشان داده شده است كه بخش مسكن از شوك‌هاي پولي تأثيرپذير است. هدف کلی تحقيق حاضر، بررسی تأثير نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش مسکن در ایران است. بخش مسكن از طريق معيار ميزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری مورد سنجش قرار گرفته است. دوره زماني مقاله شامل 22 سال متوالي از سال 1371 تا 1392 است كه آزمون فرضيه‌های تحقيق، مبتني‌بر دوره مذكور مي‌باشد. یافته‌ها حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین نوسانات نرخ ارز با ميزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری است. به‌عبارت دیگر، با افزایش نوسانات نرخ ارز در طول دوره تحقیق، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نشان داده است. به‌نظر مي‌رسد، در دوره‌هايي كه نوسان نرخ ارز افزايش مي‌يابد، سرمايه‌گذاران بخش مسكن ترجيح دهند منابع مالي خود را صرف خريد ارز کنند. اين امر نيز ممكن است ناشي از ركود احتمالي در بازار مسكن و وجود بازدهي بيشتر در بازار ارز باشد.