مقاله


کد مقاله : 13950401945215002044

عنوان مقاله : بـررسی تأثیـر ترکیب بـودجـه ای دولت بر شاخص های رفاه در ایـران

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 315

فایل های مقاله : 496 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

هدف این مقاله، بررسي تأثیر ترکیب‌های بودجه‌ای دولت بر شاخص رفاه اجتماعی در ایران است. ازآنجا‌که توجه دولت به مقوله رفاه اجتماعی در اقتصاد مهم می‌باشد، نحوه هزینه‌کرد دولت در این مورد نیز دارای اهمیت است. در اين تحقیق با استفاده از روش علی و معلولی و روش‌های اقتصادسنجی و استفاده از داده‌های دوره‌های 1392-1360 در اقتصاد ایران، اثرات ترکیب بودجه دولتی بر سه بعد رفاه، شامل درآمد، توزیع و توانمندی از طریق شاخص‌های فقر، رفاه آمارتيا سن و توسعه انسانی بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می‌دهد هزینه‌های دولت در بخش بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی، مخابرات، حمل‌و‌نقل و آب، به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش شاخص کمی درآمدي رفاه دارد. هزینه‌های دولت در امور بهداشت، آموزش، آب و توسعه و عمران روستایی باعث ارتقای سطح توسعه انسانی در کشور شده و در بخش بهداشت، تأمین اجتماعی، مخابرات و فناوری و آموزش، مؤثرترین هزینه‌ها بر شاخص توزيعي رفاه اجتماعی هستند. علاوه‌بر این موارد می‌توان گفت، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش کمی و کیفی استاندارد‌های زندگی می‌شود و کمک‌های مستقیم غیردولتی به امور رفاهی، به افزایش کارآمدی هزینه‌های دولت در افزایش رفاه منجر می‌شود. همچنين در بین هزینه‌های دولت، شاخص هزینه‌های امنیت عمومی (به‌عنوان شاخص امنیت) بر شاخص رفاه تأثیر معنی‌داری دارد. به‌طورکلی می‌توان گفت، صرف هزينه در امور اجتماعي بر افزایش کمی و کیفی رفاه تأثيرگذار بوده است.