مقاله


کد مقاله : 139503301531315002041

عنوان مقاله : عوامل مؤثـر بر ظرفیت مالیاتی در کشورهای منطقه منا با تأکید بر حکمرانی خوب

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 320

فایل های مقاله : 513 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مالیات‌ها و نهادها به شيوه‌هاي مختلف، ارتباط تنگاتنگي با هم دارند و عملكرد مالیاتی خوب، به چيزي بيش از تحليل اقتصادي نياز دارد. برای این کار به نهادهايي نياز داریم که مجموعه‌ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاك‌هاي تعیین‌کننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در اين مقاله، با به‌کارگیری روش داده‌های ترکیبی به بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر ظرفیت مالياتي به‌عنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در كشورهاي منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طي دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتايج تخمين‌ها حاکی از این است كه شاخص حكمراني خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفي و معني‌داري بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخص‌های حکمرانی خوب نیز شاخص‌های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنی‌دار و داراي علامت مثبت مي‌باشند و دیگر شاخص‌ها از معنی‌داری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.