مقاله


کد مقاله : 13950330144435002038

عنوان مقاله : ساز و کار اثـرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمیـن مالی بنگاه های اقتصادی کشور

نشریه شماره : 12 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 327

فایل های مقاله : 458 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

نرخ ارز و نوسان‌هاي اين متغير يكي از شاخص‌هاي اثرگذار بر تصميم‌گیری در سطح بنگاه‌هاي اقتصادي به‌منظور اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و نحوة تأمين مالي آنها و به‌طوركلي بهبود محیط كسب‌وكار در هر اقتصادی است. نوسان در اين متغير مي‌تواند منجر به افزايش ريسك و نااطميناني در بازارهاي مالي شده و فضاي كسب‌وكار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه‌بر این، نوسان نرخ ارز از طريق سازوكار اثر ترازنامه‌اي مي‌تواند بر ميزان بدهي و دارايي مؤسسه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي اثرگذار باشد و هزينه‌ استقراض از منابع خارجی را براي بنگاه‌ها افزايش دهد. اين مطالعه به‌دنبال شناسايي سازوكارهاي نظري و تجربی اثرگذاري نوسان نرخ ارز بر تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق انتشار سهام انجام می‌شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص‌های بازار سرمایه و به‌طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده‌های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نوسان‌های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست‌کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.