مقاله


کد مقاله : 13940922856125000713

عنوان مقاله : تراکم جمعیت، دموکراسی و فساد

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 348

فایل های مقاله : 732 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن فطرس basu.ac.ir دانشیار دکترا
2 مرتضی قربان‌سرشت .Mgs_1364@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 علی دلایی میلان amilan83@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

فساد بالا از ويژگي‌هاي کشورهاي درحال‌توسعه است. در کشورهاي درحال‌توسعه پديده فساد حجم بالاي قابل مشاهده‌ای دارد. نگراني از اثرات جهاني صنعتي‌شدن، رشد فزاينده جمعيت و شهرنشيني، از جمله عامل‌هاي اثرگذار بر فساد شناخته شده‌اند. شناسايي عوامل مؤثر بر فساد يکي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان توسعه است. در اين مطالعه با استفاده از داده‌هاي سالانه 2002 تا 2011، رابطه بين شاخص فساد و متغيرهاي تراکم جمعيت ( اندازه کشور)، توليد ناخالص داخلي سرانه، با احتساب نقش دموکراسي در اين اثرگذاري، براي 84 کشور مورد بررسي قرار گرفته است. ازآنجاکه مطالعات پیشین وجود رابطه‌ای معني‌دار ميان تراکم جمعيت و فساد را تأييد مي‌کنند لذا، پژوهش حاضر سعي دارد علاوه‌بر نشان دادن اين روابط، به بررسي تأثير متغير دموکراسي بر نتايج اين روابط بپردازد. مسئله اصلي مقاله اين است که چگونه و چه مقدار دموکراسي روي رابطه بين فساد و تراکم جميت نقش دارد. برای رفع مشکلات درون‌زايي، از برآورد متغيرهاي ابزاري و روش گشتاورهاي تعميم‌يافته (GMM) استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهند که با افزايش تراکم جمعيت، در صورتي‌که سطح دموکراسي به‌شکل مناسبي بالا باشد، فساد کاهش خواهد يافت؛ برعکس، اگر سطح دموکراسي خيلي پايين باشد با افزايش تراکم جمعيت، فساد افزايش مي‌يابد