مقاله


کد مقاله : 139409221422405000829

عنوان مقاله : تدوین شاخص‌های دانایی‌محوری در بخش علم و فناوری و ارائه مدل استراتژیک دانایی‌محوری در سند چشم‌انداز

نشریه شماره : 11 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 330

فایل های مقاله : 677 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد محمودی میمند dmahmoudim@pnu.ac.ir دانشیار دکترا
2 علی ربیعی Alirabiee@pnu.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمدمهدی پرهیزکار parhizgar@pnu.ac.ir استادیار دکترا
4 سیدجواد میرامینی javad_miramini@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

مطابق سند چشم‌انداز، «ایران کشوري است دست‌يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأکيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم». با عنایت به اینکه محور سند مذکور دانایی‌محوری است، در پژوهش حاضر شاخص‌های بخش علم و فناوري برمبناي دانايي‌محوري، مورد پژوهش قرار گرفته و پژوهشگران به‌دنبال تدوین شاخص‌های دانایی‌محوری در بخش علم و فناوری و ارائه مدل استراتژیک دانایی‌محوری در سند چشم‌انداز 20ساله بوده است. برای شناسايي شاخص‌ها، شش گام طي شده است. ابتدا 2100 شاخص فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، علمي، و مالي، شناسايي شد. پس از تجزيه‌وتحليل، 1178 شاخص استخراج گرديد؛ سپس اين شاخص‌ها در20 گروه طبقه‌بندي و از بين آنها 313 شاخص مورد توجه قرار گرفت و درنهايت از بين شاخص‌هاي مورد نظر، 40 شاخص دانايي‌محوري شناسايي و پس از اولويت‌بندي براساس نتایج و یافته‌ها مدل تحقیق استوار شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش تحليل محتوا، دلفي، مصاحبه و پرسش‌نامه است. طبق نتايج به‌دست‌آمده از تحقیق، انسان دانا، سازمان دانا و جامعه دانا، ابعاد اصلى مدل تحقیق را تشكيل مى دهند. آنچه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، شناسايي و دستيابي به شاخص‌هاي تازه‌اي است كه علاوه‌بر قدرت سنجش، در بسياري از کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری درحال استفاده است.