مقاله


کد مقاله : 1394092213935000784

عنوان مقاله : مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری

نشریه شماره : 10 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 341

فایل های مقاله : 1.16 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تیمور محمدی mohammadi@atu.ac.ir دانشیار دکترا
2 عباس شاکری shakeri@atu.ac.ir استاد دکترا
3 مهنوش عبداله میلانی milani@atu.ac.ir استادیار دکترا
4 علی شهابی shahabiali78@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

هدف اصلي این مقاله مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص واقعی هزینه زندگی برای خانوارهای مناطق شهری در اقتصاد ایران برای سال های 90-1370 است. به این منظورابتدا مدل سيستم تقاضاي مستقيماً جمع پذير ضمني براي بدست آوردن مقادير حداقل معيشت با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده Minos5 برآورد شده و با بکارگيري برآوردهاي پارامتر مورد نظر، ضرايب انگل در سيستم مخارج خطي براي 12 گروه کالايي، با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شده است. با استفاده از نتايج تخمين‌هاي قبلي شاخص‌ های تغییرات رفاهی و شاخص هزينه زندگي براي تغييرات قيمتي اتفاق افتاده در سال‌هاي مزبور محاسبه و با شاخص قيمت مصرف کننده بر مبناي سال پايه 1383 مقايسه شده است. يافته‌ها حاکي از آن است که در دوره مورد بررسي شاخص قيمت مصرف کننده برآورد اريب‌داري از شاخص هزينه زندگي است و شاخص هزينه زندگي دوره زمانی90-1384 را، بجز برای سال 1387، کمتر از حد و براي بقيه سال‌ها بيش از حد برآورد مي‌کند. به عبارت ديگر شاخص قيمت مصرف‌کننده براي سال‌هاي 1370 تا 1382 داراي تورش به سمت بالاست و براي بقيه سال‌ها بجز سال 1378 هزينه زندگي را کمتر از حد برآورد مي‌کند. بعلاوه يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد شاخص هزينه زندگي دهک‌هاي هزينه‌اي تفاوت معناداري با شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري دارد.