مقاله


کد مقاله : 139409221353505000814

عنوان مقاله : بررسی عوامل مؤثر بر تجارت درون‌صنعتی ایران با بلوک‌های منطقه‌ای (مطالعه بخش کشاورزی

نشریه شماره : 11 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 355

فایل های مقاله : 489 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد تشکینی atashkini@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

این مقاله براساس داده‌های پانل پویا و به‌کارگیری روش گشتاورهای تعمیم‌یافته به تجزیه‌وتحلیل تجارت درون صنعتي ايران به تفكيك محصولات كشاورزي و صنايع غذايي و تبديلي با بلوك‌هاي منطقه‌اي اتحادیه اروپا، اکو، شورای همکاری خلیج فارس و آسه‌آن طی دوره 2011-1980 می‌پردازد. نتايج نشان مي‌دهد اندازه اقتصادي، درآمد سرانه و مسافت مهم‌ترين متغيرهاي توضيح‌دهنده تجارت درون صنعتي ايران و كشورهاي طرف تجاري مي‌باشند. اندازه اقتصادي رابطه مثبت با تجارت درون صنعتي دارد و هر چه ابعاد اقتصادي بزرگتر باشد نشانگر امكانات وسيع‌تر براي افزايش تجارت درون صنعتي است. درآمد سرانه دارای تأثیر منفي بر تجارت درون‌صنعتي است. اين امر بيانگر آن است كه در انتخاب كشورهاي طرف تجاري بايد ساختارهاي متفاوت كشورها از طرف عرضه و از طرف تقاضا مدنظر قرار گيرد و هرچه ساختار درآمدي كشورها مشابه باشد ساختار تقاضاي آنها مشابه خواهد بود و سطح تجارت اين كشورها گسترده خواهد شد.