مقاله


کد مقاله : 139409221346565000809

عنوان مقاله : تأثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران

نشریه شماره : 11 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 581

فایل های مقاله : 771 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد جعفری صمیمی jafarisa@umz.ac.ir استاد دکترا
2 محمد عبدی m_abdi1358@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 رضا احمدی ahmadire@yahoo.com مربی دکترا

چکیده مقاله

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه بوده و می‌تواند به شیوه‌های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی، به توسعه اقتصادی کمک کند. سهم کشاورزی در تجارت جهانی همچون سهم آن در تولید ناخالص داخلی درحال کاهش است؛ باید توجه داشت که کاهش سهم کشاورزی از تجارت بین‌الملل به‌دلیل افت حجم تجارت این محصولات نیست، بلکه ناشی از رشد سریع‌تر تجارت غیرکشاورزی است. در این تحقیق با استفاده از مدل ECM تأثیر صادرات و واردات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران برای دوره 1390-1360 بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که رشد صادرات کشاورزی تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد؛ به این معنی که یک درصد افزایش در صادرات کشاورزی، باعث 14/0 درصد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی شده است و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.