مقاله


کد مقاله : 139409221155215000765

عنوان مقاله : اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی: با رویکرد مقایسه بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 391

فایل های مقاله : 725 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا محسنی Re_Mohseni@sbu.ac.ir استادیار دکترا
2 اکرم چرمگر Charmgarakram@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 صادق داداشی S52_d@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 یزدان سیف Yazdan.safe@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه‌ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم‌ اقتصادی کشورها اثر ‌گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال‌توسعه که زیرساخت‌های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه‌یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور‌های توسعه‌یافته و درحال‌توسعه منتخب می‌پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده‌های نرخ رشد سرمایه‌گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی‌کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطة مثبت و معنی‌دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه‌یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.