مقاله


کد مقاله : 139409221130545000751

عنوان مقاله : تأثیر اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی بر هزینه‌های تولید صنایع مختلف در ایران

نشریه شماره : 9 فصل تابستان 1393

مشاهده شده : 339

فایل های مقاله : 746 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابراهیم هادیان ehadian@rose.shirazu.ac.ir دانشیار دکترا
2 مجید اسلامی اندارگلی mj_eslami63@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله تلاش شده است اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه‌های واسطه‌ای تولید صنایع مختلف در ایران در قالب دو سناریو با استفاده از تکنیک جدول داده ـ ستانده محاسبه شود. نتایج اثرات مستقیم اعمال سناریوی اول (قیمت مصوب حامل‌های انرژی در سال 1392) حاکی از آن است که بخش‌های آجر، سیمان و خدمات حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات در رتبه نخست تا سوم بیشترین میزان افزایش هزینه‌های تولید قرار دارند. در این سناریو، بیشترین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در هزینه‌های تولیدی مربوط به بخش آجر با افزایشی معادل 51/46 درصد است. به‌علاوه نتایج اثرات مستقیم سناریوی دوم (حداکثر قیمت حامل‌های انرژی در سال 1392) نیز حاکی از بیشترین میزان افزایش هزینه‌‌های تولید در بین بخش‌های آجر، سیمان و کاشی و سرامیک بوده که در این میان بخش آجر با افزایشی معادل 05/94 درصد، بیشترین افزایش در هزینه‌های تولیدی را از منظر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در اختیار داشته است.