مقاله


کد مقاله : 13940922105185000722

عنوان مقاله : مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 320

فایل های مقاله : 709 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد خلیل‌زاده khalilzadeh@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 کیومرث شهبازی k.shahbazi@urmia.ac.ir استادیار دکترا
3 محمدرضا حلاج یوسفی hallaj50@hotmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
4 حبیب آقاجانی aghajani1249@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

نفت، يكي از مهم‌ترين منابع انرژي شناخته‌شده در جهان بوده و نوسانات قيمت آن فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار می‌دهد. هدف اصلی اين تحقيق بررسی تأثیر شوك‌های قيمت نفت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران در قالب بیماری هلندی بود. در اين راستا، با استفاده از داده‌هاي مربوط به دوره زماني 1389-1357 و روش همجمعي به بررسي و آزمون فرضيات مطالعه پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از مطالعات پيشين يك الگوی VAR براي ارزش افزوده بخش صنعت ارائه شده است. در ادامه، پس از بررسی ايستايي متغیرها و تعيين طول وقفه بهينه، اثر تكانه‌هاي وسيع بر بردار هم‌انباشتگي و آزمون مجموع انباشت پسماندهاي برگشتي برای بررسي وجود شكست ساختاري انجام شده است. نهايتاً، وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها بررسي شده که نتايج به‌دست‌آمده وجود رابطه تعادلي بلندمدت بين متغيرها را رد کرد. تجزيه‌و‌تحليل يافته‌های حاصله نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی با گذاشتن تأثير مستقيم بر روي نرخ ارز واقعي و نرخ تورم داخلي، به‌طور غيرمستقيم موجب تأثير منفي بر ارزش افزوده در بخش صنعت مي‌شود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است كه مديريت صحيح صندوق ذخيره ارزي به‌منظور جلوگيري از ورود نقدينگي مازاد به اقتصاد كشور مي‌تواند بهترين راه مقابله با بروز اين پديده (بیماری هلندی) در كشور باشد.