مقاله


کد مقاله : 13940922100205000721

عنوان مقاله : بررسی اثر سیاست‌های اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف‌کننده ـ به‌عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور ـ با رویکرد سیستم دینامیکی

نشریه شماره : 7 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 347

فایل های مقاله : 587 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اعظم محمدزاده mohammadzadeh@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 اکبر توکلی atavakoli@cc.iut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می‌دهد که در آن مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش‌های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است. اثر سیاست‌ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی مهم‌ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف‌کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست‌گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به‌دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک‌های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. ازآنجاکه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود، توجه بیشتر به سرمایه‌گذاری در این بخش لازم است.