مقاله


کد مقاله : 13940917116435000509

عنوان مقاله : تأثیرپذیری توسعه مالی و رشد اقتصادی از تسهیل تجاری، بهبود فضای کسب‌و‌کار و آزادسازی تجاری و مالی (در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 340

فایل های مقاله : 630 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید دائی کریم‌زاده saeedkarimzade@yahoo.com دانشیار دکترا
2 صابر معتقد smotaghed@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

با توجه به نقش بهبود فضای کسب‌و‌کار و تسهیل تجاری در افزایش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و شاخص تجارت فرامرزی و نیز اهمیت آزادسازی مالی و تجاری در روند رشد و توسعه، در این پژوهش با استفاده از روش پانل دیتا به بررسی نقش بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی مالی و تجاری در رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازه زمانی 2000 تا 2011 پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری داشته اما آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی اثری نداشته است. همچنین تسهیل تجاری و آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی اثر مثبت و معنی‌داری داشته است درحالی‌که بهبود فضای کسب‌وکار بر توسعه مالی بی‌اثر بوده است.