مقاله


کد مقاله : 13940917110265000507

عنوان مقاله : بررسی وضعیت حمل‌ونقل هوایی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 316

فایل های مقاله : 915 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد جعفری صمیمی jafarisa@umz.ac.ir استاد دکترا
2 علی صالحی a.salehi@umz.ac.ir دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

این مقاله درپی تعیین موقعیت بخش حمل‌و‌نقل در اقتصاد استان‌های ایران و تأثیر آن بر رشد اقتصادی این استان‌ها است. در این مقاله براساس آخرین اطلاعات مربوط به حساب‌های منطقه‌ای استان‌ها که مرکز آمار ایران در سال 1391 منتشر کرده است، به ارزیابی مزیت نسبی ارزش افزوده‌ حمل‌ونقل هوایی در استان‌های ایران و مقایسه وضعیت بین استان‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه اثر مزیت نسبی حمل‌ونقل هوایی بر رشد اقتصادی در طول برنامه چهارم توسعه بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در حمل‌ونقل هوایی به‌ترتیب استان‌های هرمزگان، خراسان رضوی، تهران و سیستان‌وبلوچستان بیشترین مقدار شاخص مورد نظر را در طول برنامه چهارم توسعه به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، نتایج برآورد براساس رگرسیون داده‌های تابلویی نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده حمل‌ونقل هوایی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است.