مقاله


کد مقاله : 139409171056125000506

عنوان مقاله : اثر تکانه‌های زودگذر و پایدار بر چرخه‌های تجاری

نشریه شماره : 6 فصل پاییز 1392

مشاهده شده : 288

فایل های مقاله : 604 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا بوستانی r.boostani@cbi.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

ماهیت چرخه‌های تجاری در کشورهای توسعه‌‌یافته و درحال‌توسعه متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته چرخه‌های تجاری زودگذر است و حول روند رشد بلندمدت پایدار شکل می‌گیرد. درحالی‌که در کشورهای درحال‌توسعه علاوه‌بر چرخه‌های تجاری زودگذر، روند رشد بلندمدت نیز ناپایدار است؛ بنابراین در این کشورها تغییر در روند رشد نیز می‌تواند خود منشاء چرخه‌های تجاری در این کشورها باشد. در این مقاله با استفاده از سری‌های زمانی فصلی برای اقتصاد ایران چرخه‌های تجاری از روند رشد بلندمدت تفکیک شد. همچنین برای تفکیک اثرات تکانه‌ها، یک مدل تعادل عمومی پویا با تکانه زودگذر به بهره‌وری کل عوامل تولید و تکانه پایدار به رشد بهره‌وری نیروی کار مورد استفاده قرار گرفت، و پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین و داده‌های فصلی تخمین زده ‌شد. سپس چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با متناظر آن در مدل مقایسه شد. مدل با پارامترهای تخمین‌زده‌شده به‌خوبی می‌تواند چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران را شبیه‌سازی کند. به‌علاوه پارامتر ماندگاری تخمین‌زده‌‌شده برای تکانه رشد بهره‌وری نیروی کار بالاتر از پارامتر ماندگاری تکانه‌های بهره‌وری کل است، و تخمین پارامتر ماندگاری تکانه‌های بهره‌وری کل در این مطالعه بسیار کمتر از آن چیزی است که در مطالعات دیگر گزارش شده است. این نتایج نشان می‌دهد که تکانه به روند رشد عامل تعیین‌کننده نوسانات در اقتصاد ایران است