مقاله


کد مقاله : 1394091494325000339

عنوان مقاله : شبیه‌سازی و پیش‌بینی صادرات غیرنفتی ایران تا افق 1404

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 281

فایل های مقاله : 446 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید عبدالمجید جلائی اسفندآبادی Jalaee44@gmail.com دانشیار دکترا
2 فاطمه طالقانی taleghani.fa@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 هدا منگالی Hoda_mangali@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
4 حکیمه آرامش Hakimeh.aramesh@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

در اقتصاد مدرن، درجه توسعه‌یافتگی یک کشور ارتباط مستقیمی با حجم روابط تجاری بین‌المللی آن کشور دارد. بنابراین، توسعه صادرات و تحصیل منابع ارزی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران می‌باشد. در این مقاله با به‌کارگیری روش‌های خود رگرسیون برداری، تصحیح خطای برداری، یوهانسن و الگوریتم ژنتیک، تأثیر عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در دوره زمانی 1388-1350 بررسی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی و قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی است. همچنین، تورم داخلی و نرخ ارز در بلندمدت تأثیر کمتری بر میزان صادرات غیر‌نفتی دارند. در بخش الگوریتم ژنتیک، مدل عرضه صادرات در قالب سه معادله خطی‌، نمایی و درجه‌دو تجزیه‌وتحلیل می‌شود. در مدل نمایی که از دقت بالایی در تخمین تابع صادرات غیرنفتی برخوردار است، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز در بازار آزاد، ارتباط مستقیم و قیمت‌های جهانی کالای صادراتی و داخلی ارتباط معکوس با صادرات غیرنفتی دارند. درنهایت عرضه صادرات غیرنفتی تا سال 1404 پیش‌بینی می‌شود