مقاله


کد مقاله : 13940914933415000338

عنوان مقاله : اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدل‌های تغییر رژیم

نشریه شماره : 4 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 332

فایل های مقاله : 495 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 بهرام سحابی sahabi_b@modares.ac.ir استادیار دکترا
2 سیروس سلیمانی solaymanisirous@mail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 سمیه خضری khezri@modares.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت تورم در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از داده‌های فصلی سال‌های 1369 تا 1390، نقش سیاست‌های پولی بانک مرکزی در افزایش رشد نقدینگی و اثر آن در شکل‌گیری رژیم‌های تورمی متوسط و بالای اقتصاد ایران بررسی شده و نقش سیاست‌های فوق در پایداری رژیم‌های تورمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس با استفاده از مدل راه‌گزینی مارکف با فرض احتمالات انتقال ثابت و توضیح‌داده‌شده متغیر نرخ تورم بسط داده شده است؛ براساس نتایج مدل‌سازی، در رژیم تورم متوسط در اقتصاد ایران، هر درصد افزایش در رشد نقدینگی، با یک وقفه منجر به افزایش 57/0 درصد تورم در اقتصاد ایران می‌شود، به‌علاوه در رژیم نرخ تورم بالا، اثر معنی‌دار رشد نقدینگی بر تورم تشخیص داده نشد؛ نتایج تخمین مدل راه‌گزینی مارکف با احتمالات انتقال توضیح‌داده‌شده، گویای اثرات مثبت رشد نقدینگی در تداوم دوره‌های تورم متوسط و بالا در اقتصاد ایران است.