مقاله


کد مقاله : 13940914829565000333

عنوان مقاله : بررسی اثر آزادی اقتصادی بر امید به زندگی (مطالعه‌ کشورهای منتخب ، شامل ایران، با رویکرد داده‌های تلفیقی)

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 293

فایل های مقاله : 488 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن فطرس fotros@basu.ac.ir دانشیار دکترا
2 فاطمه اکبری شهرستانی Eakbari7@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
3 محمد میرزایی mohammad_mirza@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

عوامل اقتصادی ـ اجتماعی، ازجمله آزادی اقتصادی می‌تواند تأثیر زیادی بر سلامت و به تبع آن بر امید به زندگی بگذارند. علاوه‌بر این، امید به زندگی به رشد اقتصادی جامعه نیز بستگی دارد. این مقاله نخست به تشریح آزادی اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر امید به زندگی می‌پردازد. سپس، با استفاده از روش داده‌های تابلویی و نیز داد‌های تلفیقی از ترکیب مدل‌‌های کارلسون و لانداستروم (برای هفت کشور طی سال‌های 2010-2000)، اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی و امید به زندگی بررسی شده است. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در مدل اول، و نیز اثر مثبت و معنی‌دار رشد اقتصادی و کل شاخص آزادی اقتصادی بر امید به زندگی است. بنابراین، آزادی اقتصادی بیشتر می‌تواند امید به زندگی را در کشورهای منتخب افزایش ‌دهد.