مقاله


کد مقاله : 13940914819495000331

عنوان مقاله : نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت: شواهد کشورهای منتخب درحال‌توسعه

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 299

فایل های مقاله : 969 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد جعفری صمیمی jafarisa@yahoo.com استاد دکترا
2 کورش اعظمی kourosh8612@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال‌توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به‌وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می‌شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست‌های پولی یا مالی، متحمل هزینه‌هایی می‌شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ‌تر شدن اندازه دولت می‌شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده‌های تابلویی در سال‌های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم‌یافته (Garch) )برای اندازه‌گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می‌دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به‌گونه‌ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ‌تر کرده است.