مقاله


کد مقاله : 139409141147285000364

عنوان مقاله : شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 333

فایل های مقاله : 1.12 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید حمید خداداد حسینی khodadad@modares.ac.ir دانشیار دکترا
2 بهنام عبدی abdi@modares.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 علیرضا حسن‌زاده ar-hassanzadeh@modares.ac.ir دانشیار دکترا
4 علی‌محمد احمدی aahmadi@modares.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با مطرح‌شدن تئوری رشد درون‌زا، اقتصاددانان به اهمیت دانش به‌عنوان عامل اصلی در رشد پایدار اشاره کرده‌اند و مفاهیمی همچون اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شده است. با این وجود، رویکردی دیگر معتقد است که در کشورهای درحال‌توسعه، گذار به اقتصاد یادگیرنده به‌عنوان زیرساختی برای اقتصاد دانش‌بنیان تلقی می‌شود. با توجه به اینکه عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده به‌طور فراگیر بررسی نشده‌اند، در این مقاله عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران با رویکرد سیاست علم و فناوری و برابر آموزه‌های اقتصاد تکاملی مورد شناسایی و تبیین قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و جهت‌گیری آن، بنیادی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و و نحوه انجام آن، کیفی بوده و براساس تئوری داده‌بنیاد، مضامین و ابعاد قابل‌توجه در این رابطه شامل تفکر گذار، نهاد سیاست، یادگیری همکارانه، نظام آموزشی و پژوهشی، شرایط اقتصاد کلان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه اجتماعی، نهادها، تعامل دانشگاه، صنعت و دولت، بنگاه‌های یادگیرنده و توسعه منطقه‌ای استخراج شده‌اند.