مقاله


کد مقاله : 139409141137525000362

عنوان مقاله : اثرات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت کسری بودجه بر رشد اقتصادی ایران (با در‌نظر گرفتن متغیر بدهی‌های خارجی

نشریه شماره : 5 فصل تابستان 1392

مشاهده شده : 357

فایل های مقاله : 996 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد مولایی mowlaei.mohammad@gmail.com استادیار دکترا
2 ابوالقاسم گلخندان golkhandana@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

امروزه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به‌شمار می‌رود. ازآنجاکه سیاست کسری بودجه در کشورهای درحال‌توسعه یک ابزار سیاستی مهم به‌حساب می‌آید، لذا بررسی اثر این متغیر بر رشد اقتصادی مهم جلوه می‌کند. در این راستا با به‌کارگیری روش هم‌انباشتگی یوهانسن ـ جوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به بررسی تجربی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت بین کسری بودجه و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1390-1359) پرداخته شده است. نتایج، نشان می‌دهد اثر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی در بلندمدت منفی و معنادار و در کوتاه‌مدت مثبت و معنادار است؛ به‌گونه‌ای که اثر منفی بلندمدت بسیار بیشتر از اثر مثبت کوتاه‌مدت آن است. نتایج دیگر این تحقیق نشان می‌دهد در بلندمدت اثر بدهی‌های خارجی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار و اثر سرمایه‌‌گذاری بخش دولتی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. این دو متغیر در کوتاه‌مدت اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند.