مقاله


کد مقاله : 139409101153435000321

عنوان مقاله : بررسی تأثیر کاهش موانع تعرفه‌ای بر واردات کل کالا در ایران با استفاده از مدل ARDL باند

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 283

فایل های مقاله : 667 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدرضا لطفعلی‌پور Lotfalipour@yahoo.com دانشیار دکترا
2 اکرم زین الیان Akramzeynaliyan@yahoo.com دانشجو کارشناسی ارشد
3 نازگل اشرافی Ashrafi65@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

هر كشوری با توجه به اهداف ملی و بین‌المللی خود، سیاست‌های خاصی را در زمینه‌های مختلف و ازجمله تجارت درپیش می‌گیرد. در سال‌های اخیر یکی از مباحث اصلی اقتصاددانان، بر تبیین رابطه آزادسازی تجاری و عملکرد واردات در کشورهای درحال‌توسعه تمرکز یافته است. انگیزه اصلی کشورها در حرکت به‌سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و سهم بالاتری در اقتصاد جهانی است. مطالعه حاضر به بررسی اثر کاهش نرخ عوارض گمرکی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای بر واردات کل کالاها در ایران با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره (1386-1350) می‌پردازد. در این مطالعه برای به‌دست آوردن رابطه بین واردات کالاها و آزادسازی تجاری از مدل اقتصاد سنجی ARDL باند، با استفاده از سه متغیر اصلی واردات حقیقی کالا، نرخ تعرفه وارداتی، متغیر مجازی آزادسازی (به‌عنوان ساده‌سازی اقدامات غیرتعرفه‌ای) و تعدادی متغیر کنترل (مانند: قیمت نسبی واردات، تولید ناخالص ملی) استفاده شده‌ است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که تقاضا برای واردات کالا در ایران، نسبت به قیمت‌های نسبی و تولید ناخالص داخلی واقعی در بلندمدت و کوتاه‌مدت باکشش است. همچنین واردات کالا نسبت به نرخ تعرفه وارداتی در بلندمدت و کوتاه مدت بی‌کشش است درحالی‌که با آزادسازی کامل تجاری، کشش واردات کالاها افزایش خواهد یافت. به‌علاوه، نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می‌دهد که ضریب تصحیح تعادل نسبت به مسیر بلندمدت (تعادل) به‌سرعت تعدیل می‌شود، به‌طوری‌که در هر دوره 84 درصد از عدم تعادل، تعدیل می‌گردد.