مقاله


کد مقاله : 13940910114025000316

عنوان مقاله : ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر سهم مالیات در GDP و سهم درآمدهای نفتی در GDP بر دموکراسی

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 863

فایل های مقاله : 612 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید صمدی samadi_sa@yahoo.com دانشیار دکترا
2 مرتضی درخشان morteza.derakshan@yahoo.com مدرس دکترا
3 سید پرویز جلیلی کامجو jalili@gmail.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

با افزایش رفاه عمومی در سطح جهانی و گرایش جوامع به سمت آزادی‌های مدنی و جنبه‌های مختلف دموکراسی، شاخص‌های دموکراسی و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه اقتصاددانان سیاسی در مجامع علمی قرار گرفت. پیرو این موضوع در این تحقیق ما برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که: آیا دموکراسی به‌عنوان نظام کارای سیاسی، با مالیات‌گیری تأمین می‌شود یا با بهره‌گیری از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (به‌ویژه نفت)؟ برای پاسخ، از داده‌های تابلویی بیش از 100 کشور در سال‌های 2008 تا 2011، استفاده شده است، تا با تحلیل رابطة بین سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی و شاخص دموکراسی و همچنین مقایسة آن با رابطه‌ سهم درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و شاخص دموکراسی، مسئله فوق ارزیابی شود. نتایج نشان می‌دهد که در بین 100 کشور دنیا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی دقیقاً رابطه مستقیم با شاخص دموکراسی داشته و تأثیر آن به‌طور معناداری مثبت ارزیابی می‌شود و سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی تأثیر معکوسی بر شاخص دموکراسی در کشورهای مذکور دارد، به‌طوری‌که با افزایش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای نفت‌خیز شاخص‌های دموکراسی نزول نموده و با افزایش سهم مالیات در کشورهای صنعتی شاخص دموکراسی رو به بهبود بوده است.