مقاله


کد مقاله : 139409101129345000314

عنوان مقاله : مطالعه اثرات شوک‌های سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران دوره زمانی 1388-1338

نشریه شماره : 3 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 347

فایل های مقاله : 487 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سهراب دل‌انگیزان sohrabdelangizan@gmail.com دانشیار دکترا
2 اسماعیل خزیر smailkhazir@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه نقش دخالت دولت در اقتصاد و از آن طریق، انتخاب سیاست‌های مالی و پولی برای تأثیرگذاری بر نوسانات اقتصادی و رشد، در تئوری‌های مختلف اقتصادی پذیرفته شده است. اندازه این نقش به ساختار اقتصاد و مجموعه ساختارمند نهادهای اقتصادی جامعه ارتباط دارد. لذا می‌توان انتظار داشت که نتایج مطالعات تجربی در حوزه سنجش اثرات تغییر در سیاست‌های مالی دولت در زمان‌‌ها و مکان‌های متفاوت پاسخ‌های متفاوتی را داشته باشد. این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های سیاست مالی دولت در کنار رشد نقدینگی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1388-1338 می‌پردازد. ابزار استخراج شوک‌های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، فیلتر هودریک ـ پرسکات است و با استفاده از مدل تصریح‌شده شانگ چن 2007 به انجام رسیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شوک‌های مثبت و منفی سیاست مالی دولت، تنها در حوزه بودجه‌های عمرانی به‌صورت کامل دارای اثرات نامتقارن هستند. این عدم تقارن به این شکل است که شوک‌های منفی (انقباضی) اثراتی کاهنده و بزرگ‌تر از شوک‌های مثبت (انبساطی) سیاست مالی بر رشد اقتصادی دارند.