فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

ارزیابی اثرات اقتصادی اقدامات دولت در دوره پاندمی کرونا (شواهدی از بازار سرمایه ایران)

دوره 10، شماره 38، آذر 1400، صفحه 595-623

عباس معمارزاده؛ امید ستاری؛ ساره امیرتیموری


بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر نواسانات نرخ ارز (رویکرد ARDL )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

فریبرز فراغت؛ فریدون اوحدی؛ محمود خدام؛ حمید احمدزاده؛ محسن صیقلی


ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران با رویکرد شاخص‌های چند بعدی(فقر چند بعدی و شاخص ترکیبی عدالت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

سمیه جعفری؛ فرشاد مومنی؛ داود محمودی نیا