فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

تحلیل تطبیقی تأثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض‎الحسنه

دوره 7، شماره 26، مهر 1397، صفحه 51-81

رحیم دلالی اصفهانی؛ رسول بخشی دستجردی؛ سیدعقیل حسینی


طراحی الگوی پویای اقتصادی حوزه آبی کرمانشاه

دوره 7، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 121-150

شیما شجاع؛ حسین رضائی؛ محمدرضا آرمان مهر


بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 27، دی 1397، صفحه 135-166

حسین صمصامی؛ محمد اخباری


بررسی نسبت توسعه آموزش عالی و اشتغال در ایران (1368- 1396)

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 135-160

محمد سهیل سرو؛ جعفر هزارجریبی


اثرات رشد نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران: مدل‌های تغییر رژیم

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

بهرام سحابی؛ سمیه خضری؛ سیروس سلیمانی


بررسی دلاری‌شدن غیررسمی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 9، تیر 1393

ایوب ابوذری؛ غلامرضا زمانیان


فراتحلیلی بر آسیب‌شناسی‌های برنامه‌های توسعه در ایران

دوره 3، شماره 10، مهر 1393

جلیل سلیمی؛ رضا مکنون؛ محسن بهرامی


مطالعه تطبیقی مدل‌های قیمت‌‌گذاری اختیار خرید پیش از بلک شولز، و ارائه مدل مناسب برای بازار سرمایه اسلامی

دوره 3، شماره 11، دی 1393

اصغر ابوالحسنی؛ سید عباس موسویان؛ فاطمه قاسمی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ کامران ندری


جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 4، شماره 14، مهر 1394

مجید کافی؛ محمدمهدی مظاهری


برآورد عوامل مؤثر بر مخارج مذهبی خانوارهای ایرانی

دوره 5، شماره 16، فروردین 1395

یوسف محنت‌فر؛ یونس گلی