فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد

مدل دینامیکی ارزیابی خط مشی های عمومی(مورد مطالعه: برنامه های توسعه)

دوره 7، شماره 25، تیر 1397

جمال بوستان زر؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ محمد تقی تقوی فرد


مطالعه نحوه ایجاد رونق تولید با استفاده از سیستم دینامیکی تجارت خارجی به همراه کنترل کننده PI

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400

ارشیا بادی؛ فرهاد رهبر؛ احمدرضا ولی؛ حبیب اله آراسته راد؛ سید مهدی حکیمی


بررسی پایداری مخارج سلامت در ایران: شواهد جدیدی براساس رویکرد ARDL

دوره 7، شماره 24، فروردین 1397، صفحه 35-60

سیداحسان حسینی دوست؛ عزت الله عباسیان؛ دلشاد رحمان مرانه


بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز،طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 29، تیر 1398، صفحه 37-60

محمدرضا سزاوار؛ علیرضا خزائی؛ مجتبی اسلامیان


آزادسازی تجاری و تغییرات ساختار بودجه در اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 21، تیر 1396، صفحه 51-77

مرتضی محمودی میمند؛ مهدی یزدانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ سید عباس نجفی زاده


محاسبه هزینه‌های رفاهی تورم در ایران

دوره 2، شماره 4، فروردین 1392

محمد زائری؛ کامران ندری


نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال سیاست پولی

دوره 2، شماره 5، تیر 1392

اکبر کمیجانی؛ مجتبی حائری