فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اولویت های دیپلماسی اقتصادی ایران :ارائه مدل کمی از ابزارها و متغیرهای تاثیرگذار بر حکمرانی اقتصادی بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

صادق بختیاری؛ علی مروی؛ سعید دائی کریم زاده


واکاوی مدیریت بورس و اوراق بهادار با رویکرد حکمرانی خوب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

غلامرضا تاج بخش؛ محمد حسین کریم؛ حسین امیری