فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
موضوعات = اقتصاد مالی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر مشارکت عمومی_خصوصی در کشورهای منتخب ( با تاکید بر عوامل نهادی)

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 237-261

سجاد حیدرزاده؛ وحید ماجد؛ علیرضا قباشی


2. واکاوی مالیات بر ارزش افزوده و اثرات آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 9، شماره 35، دی 1399، صفحه 325-358

سید محمد هادی سبحانیان؛ محمد حسین معماریان؛ پویا بحری