فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = متغیرهای جمعیت‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی متغیر های جمعیت شناختی بر الگوی هزینه خانوار با رویکرد افزایش نفوذ بیمه

دوره 9، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 157-179

ابوالفضل رحیمی؛ حسنعلی قنبری ممان؛ رضا محسنی