فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = بازار خدمات سلامت
بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد خانوارها در حوزه بهداشت و درمان (مطالعه موردی خانوارهای استان های منتخب) .

دوره 9، شماره 32، فروردین 1399، صفحه 75-104

معصومه اسماعیلی؛ علی عسکری؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده