فصلنامه علمی پژوهشی فصلنامه اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکده تحقیقات راهبردی فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی راهبرد اقتصادی راهبرد
کلیدواژه‌ها = سیستم تقاضای جمع‌پذیر مستقیم ضمنی
مقایسه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری

دوره 3، شماره 10، مهر 1393

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ علی شهابی؛ مهنوش عبداله میلانی